رده سنیرشتهسطح مسابقاتمرحلهتعداد تیم ها در جدولهفته بازی هاامتیازمقام توضیحات
بزرگسالفوتبالدسته سه کشوراول۱۳ تیماول۱پنجمدر حال برگزاری
امید به زودی
جوانان به زودی
نوجوانان به زودی
نونهالان به زودی
زیر ۱۳ سال به زودی
زیر ۱۲ سال به زودی