* پاس دادن
* نوع: داخل پا، روی پا، هوایی، دیواری
* تکنیک: دقت، وضعیت بدن، تک ضرب
* تصمیم گیری: کی،کجا، انواع پاس، سطح ایمن
* تاکتیک: مالکیت توپ، بازی ها

* دویدن با توپ
* نوع: به داخل فضا، موافق، مخالف
* تکنیک: روپا، داخل فضا، تغییر سرعت، هر دو پا
* تصمیم گیری: کی،کجا، چرا
* تاکتیک: فضا هجومی، بازی های مشروط

* دریبلینگ
* نوع: موافق، مخالف، خارج کردن از بازی- فریب
* تکنیک: داخل/خارج پا، پنهان کردن، حرکت توپ و بدن، تغییر سرعت
* تصمیم گیری: مشاهده، نگرش، کی چرا چگونه، خارج کردن از بازی
* فضاسازی: به عنوان یک فرد
* تاکتیک: بازی های مشروط

* حفظ توپ
* نوع: زمان دریافت، دربیل و چرخش
* تکنیک: وضعیت بدن، حفظ توپ
* تصمیم گیری: مدافعان، توپ و فضا در چه منطقه ایی
* فضاسازی: برای دریافت
* تاکتیک: بازی های مشروط

* دفاع کردن
* نوع: بلوک کردن، پوشش دادن، یک در مقابل یک، دو در مقابل دو، حریف گیری
* تکنیک: وضعیت بدن، انواع تکل، سمت دروازه-پشت به توپ
* تصمیم گیری: تکل زدن، گول زدن-تکل فریبی، استقراریابی
* فضاسازی: عدم فضا دهی
* تاکتیک: دفاع پایه به عنوان یک تیم

* شوت زدن و تمام کردن - گل زدن
* نوع: تک به تک با دروازبان، توان شدت زدن، قرارگیری، 1/2 ضرب، پیگیری از سانترها
* تکنیک: سطح- روی و بغل پا، وضعیت بدن، دقت، زمانبندی
* تصمیم گیری: زمان مناسب برای شوت زنی، مشاهده
* فضاسازی: به عنوان یک فرد، حمله به توپ
* تاکتیک: دویدن های هجومی پایه، بازی های مشروط

* هد زدن
* نوع: تماس پایه
* تکنیک: تکنیک پایه، پیشانی، چشم های باز، نترسیدن
* تصمیم گیری: شجاعنه، زمان مناسب برای هد زدن
* فضاسازی: فضاهای مناسب ایجاد موقعیت
* تاکتیک: بدون پرش

* چرخش
* نوع: هوک داخل/خارج، چرخش ایستا، گام برداشتن زمان تمرین، چرخش های متداول بازیکنان برتر
* تکنیک: کند/سریع، گول زدن، وضعیت بدن، تعادل
* تصمیم گیری: چه زمانی و چرایی چرخش
* فضاسازی: برای هم تیمی، به عنوان فرد، برای تیم-پایه
* تاکتیک: بازی های مشروط

* دریافت و کنترل کردن
* نوع: قسمت های مختلف پا، ران، سینه
* تکنیک: در مسیر توپ، آرامش، انتخاب نزدیک ترین سطح
* تصمیم گیری: ادراک، انواع کنترل، گول زدن
* فضاسازی: انفرادی، برای هم تیمی، برای تیم
* تاکتیک: بازی های مشروط

* سانتر کردن
* نوع: ثابت، در حرکت
* تکنیک: بخشی از پا، وضعیت بدن، زمان بندی، هردو پا
* تصمیم گیری: چگونه، کجا و چه موقع سانتر کردن
* فضاسازی: انفرادی
* تاکتیک: انواع دویدن های پایه

* حرکت کردن / فضا سازی
* نوع: انفرادی، انتخاب پاس، تیم پایه
* تکنیک: زوایا، فواصل، حمایت
* تصمیم گیری: چگونه، چه زمانی
* فضاسازی: دویدن های دوبل
* تاکتیک: انفرادی، تیمی، بازی های حفظ مالکیت