سرفصل زیر8 سال

* دراین سنین بازیکنان علاقه بیشتری برای بازی دارند لذا باید توجه به پایداری این علاقه در مسایل روحی و روانی بازیکنان از سوی مربیان مربوطه مورد اهمیت قرار گیرد
* به دلیل علاقه مورد اشاره، یادگیری موضوعات تخصصی در این سنین مورد تاکید مربیان قرار میگیرد
* آشنایی باپرتاب اوت - پنالتی - آفساید - ضربه آزاد
* افزایش توجه و تمرکز بازیکنان در مناطق مختلف زمین بازی
* پیشبرد مهار و کنترل توپ در نزد بازیکنان و حفظ توپ