سرفصل زیر 13 سال

* تغییر سرعت و جهت - ویژه
* نگه داشتن توپ در فضا به صورت گروهی
* سانتر با قسمت روی پا - متقیم
* ضربه سر ضربه از جلو
* سانتر با قسمت داخلی روی پا - کات
* دریافت توپ با شکم و سینه
* سر زدن به توپ با قسمت جانبی پیشانی
* تنه زدن با شانه
* اصول کار گروهی ترکیبی
* سانتر با قسمت داخلی روی پا
* سانتر داخلی پا و کات