سرفصل زیر 12 سال

* ضربه کات داخل پا - ویژه
* ضربه کات بیرون پا - ویژه
* کنترل سینه هدف دار
* کنترل ران هدف دار
* ضربه کرنر تمرین شده
* تکل سر خوردن از کنار
* سر زدن دفاعی
* سر زدن حمله ای
* کنترل توپ با قسمت خارجی روی پا
* سر زدن به توپ به سمت دروازه و هدف دار
* کارگروهی دو به یک