سرفصل زیر 11 سال

* پرش با یک پا و پرش جفت
* دریبل کردن توپ با قسمت خارجی روی پا
* دریبل کردن توپ با قسمت داخلی روی پا
* دریبل فریب آمیز و گول زدن حریف - 5 مورد
* نگه داشتن توپ در فضا به صورت دو نفری
* ضربه زدن به توپ با قسمت داخلی روی پا جهت نگه داشتن توپ در فضا
* ضربه زدن به توپ با قسمت خارجی روی پا جهت نگه داشتن توپ در فضا
* شوت زدن با روی پا به دروازه
* کنترل توپ روی پا
* سر زدن توپ با قسمت وسط پیشانی
* کار گروهی دو به صفر
* کارگروهی دو به یک