سرفصل زیر10 سال

* پاس دادن
* نوع: داخل پا، روی پا، هوایی، دیواری، کات دار، چیپ، بیرون پا، والی
* تکنیک: دقت، وضعیت بدن، تک ضرب، گول زدن
* تصمیم گیری: کی،کجا، انواع پاس، سطح ایمن
* تاکتیک: مالکیت توپ، بازی ها،شکل پایه تیمی

* دویدن با توپ
* نوع: به داخل فضا، موافق، مخالف، مستقیم، گول زدن، سطح ایمن
* تکنیک: روپا، داخل فضا، تغییر سرعت، هر دو پا، تعادل
* تصمیم گیری: کی،کجا، چرا، ادراک
* تاکتیک: فضا هجومی، بازی های مشروط، دویدن با توپ از عقب/میانه/بالا

* دریبلینگ
* نوع: موافق، مخالف، خارج کردن از بازی- فریب
* تکنیک: داخل/خارج پا، پنهان کردن، حرکت توپ و بدن، تغییر سرعت
* تصمیم گیری: مشاهده، نگرش، کی چرا چگونه، خارج کردن از بازی، خارج کردن بیشتر از بازی در سرعت، ادراک
* فضاسازی: به عنوان یک فرد، پایه به عنوان تیمی، از تک ضرب، بهره برداری از فضا
* تاکتیک: بازی های مشروط، فضای دریبلینگ در یک سوم میانی و حمله

* حفظ توپ
* نوع: زمان دریافت، دربیل و چرخش
* تکنیک: وضعیت بدن، حفظ توپ، استفاده از بازوها
* تصمیم گیری: مدافعان، توپ و فضا در چه منطقه ایی
* فضاسازی: برای دریافت
* تاکتیک: بازی های مشروط

* دفاع کردن
* نوع: بلوک کردن، پوشش دادن، یک در مقابل یک، دو در مقابل دو، حریف گیری، فریب دادن، از سانترها، هد زدن
* تکنیک: وضعیت بدن، انواع تکل، سمت دروازه-پشت به توپ، زوایه دستیابی، زاویه و فاصله پوشش
* تصمیم گیری: تکل زدن، گول زدن-تکل فریبی، استقراریابی، استقراریابی، خارج کردن دونده به صورت پایه
* فضاسازی: عدم فضا دهی
* تاکتیک: دفاع پایه به عنوان یک تیم، دفاع من تو من و منطقه ای

* شوت زدن و تمام کردن - گل زدن
* نوع: تک به تک با دروازبان، توان شدت زدن، قرارگیری، 1/2 ضرب، پیگیری از سانترها، کات، والی، هد زدن
* تکنیک: سطح- روی و بغل پا، وضعیت بدن، دقت، زمانبندی، موقعیت هد
* تصمیم گیری: زمان مناسب برای شوت زنی، مشاهده، کجا شوت بزنیم
* فضاسازی: به عنوان یک فرد، حمله به توپ
* تاکتیک: دویدن های هجومی پایه، بازی های مشروط

* هد زدن
* نوع: تماس پایه، دفاعی ، هجومی، شیرجه ای
* تکنیک: تکنیک پایه، پیشانی، چشم های باز، نترسیدن، استفاده از بازوها/نشانه ها، گردن/بدن، موقعیت بدن
* تصمیم گیری: شجاعنه، زمان مناسب برای هد زدن، انواع نیازمندی هد زدن
* فضاسازی: فضاهای مناسب ایجاد موقعیت
* تاکتیک: بدون پرش ، هد از سانترها، هر دو هد هجومی و دفاعی

* چرخش
* نوع: هوک داخل/خارج، چرخش ایستا، گام برداشتن زمان تمرین، چرخش های متداول بازیکنان برتر
* تکنیک: کند/سریع، گول زدن، وضعیت بدن، تعادل
* تصمیم گیری: چه زمانی و چرایی چرخش، چگونه چرخش در ضعیت های مختلف
* فضاسازی: برای هم تیمی، به عنوان فرد، برای تیم-پایه
* تاکتیک: بازی های مشروط

* دریافت و کنترل کردن
* نوع: قسمت های مختلف پا، ران، سینه، سر، پا
* تکنیک: در مسیر توپ، آرامش، انتخاب نزدیک ترین سطح، دریافت برای پاس/شوت/چرخش، تغییر جهات/دریبل
* تصمیم گیری: ادراک، انواع کنترل، گول زدن
* فضاسازی: انفرادی، برای هم تیمی، برای تیم، زوایا و فاصله حمایت
* تاکتیک: بازی های مشروط

* سانتر کردن
* نوع: ثابت، در حرکت، حرکت دادن توپ، گل زدن از سانترها
* تکنیک: بخشی از پا، وضعیت بدن، زمان بندی، هردو پا
* تصمیم گیری: چگونه، کجا و چه موقع سانتر کردن، انواع سانتر
* فضاسازی: انفرادی، لحظه گل زدن
* تاکتیک: انواع دویدن های پایه، دویدن انفرادی و به عنوان یک تیم

* حرکت کردن/فضاسازی
* نوع: انفرادی، انتخاب پاس، تیم پایه
* تکنیک: زوایا، فواصل، حمایت
* تصمیم گیری: چگونه، کجا و چه موقع، برای یک هدف، گول زدن
* فضاسازی: انفرادی، بازی های حفظ مالکیت